Hoppa över navigering

Fördelar med tjänsten

En läkemedelsrobot har en mängd olika fördelar

Evondos tjänst ökar kvaliteten och effektiviteten inom hemsjukvården:

  • Säkerställer att läkemedel tas i rätt tid. Roboten uppmanar vårdtagaren att ta sina läkemedel vid rätt tidpunkt, vilket är viktigt vid behandling av tex Parkinsons sjukdom och andra kroniska sjukdomar. Tjänsten informerar även vårdpersonalen direkt när en dos av någon anledning inte tagits i tid.
  • Ökad läkemedelssäkerhet. Vårdpersonal och anhöriga (om så önskas) kan följa upp medicineringen på distans. Roboten delar endast  ut avsedd dos så att resterande doser förblir oåtkomliga.
  • Minskat behov av rutinmässiga läkemedels-relaterade besök. Hembesöken kan inriktas på terapeutiska åtgärder.
  • Enklare att planera vård och omsorgspersonalens arbetstider eftersom det behövs färre läkemedelsrelaterade besök och det inte blir lika stor arbetsbelastning morgon och sen eftermiddag.

Högkvalitativ vård, hög följsamhet i läkemedelshanteringen

Evondos tjänst är avsedd för personer som kan ha svårt att sköta sin medicinering på egen hand. En läkemedelsrobot ser till att användaren får rätt medicin i rätt tid och att kommande doser ligger oåtkomliga inuti roboten som även är ett låst och larmat läkemedelsskåp.

Införandet av läkemedelsrobotar förbättrar kvaliteten inom hemsjukvården. Evondos tjänst för läkemedelsadministration förbättrar patientsäkerhetenbetydligt eftersom den i det närmaste eliminerar felmedicinering.

Användarna av Evondos tjänst har fått mer än tio miljoner doser levererade av en läkemedelsrobot, i rätt tid och i rätt mängd. Tjänsten har ökat följsamheten i medicineringen bland patienter till 99 procent, vilket är en rekordnivå.

Med hjälp av Evondos tjänst kan varje steg i den obrutna läkemedelskedjan följas upp. Alla doser registreras elektroniskt och rapporter kan tas fram så att enskilda behandlingar kan följas upp och utvärderas.

De som använder läkemedelsrobotarna är nöjda

En läkemedelsrobot kan bidra till att förbättrabåde hemsjukvårdens och hemtjänstens arbete eftersom personalen kan fokusera på omvårdnad och få tid att lära känna vårdtagarna i stället för att tillbringa tiden i resor mellan vårdtagarna. Både vårdpersonal och vårdtagare säger att de är nöjda med de förändrade arbetsrutinerna.

Hemsjukvårdspatienter säger att de har återfått kontrollen över viktiga delar av sina liv eftersom de kan ta sina läkemedel på egen hand, medan många känner att de mår bättre och får mer personlig service eftersom besöken blir mindre stressiga när personalen inte behöver lägga tid på läkemedelshantering.

Minskat behov av besök

Antalet läkemedelsrelaterade besök kan minskas när roboten programmerats att hantera läkemedelsdistribution och administration. Läkemedelsroboten påminner när det är dags att ta läkemedel och skickar ett larm till personalen om vårdtagaren inte följer robotens uppmaningar.

Läkemedelhantering är ofta tidskritiskt, vilket innebär att läkemedel måste tas vid en viss tidpunkt för att behandlingen ska fortlöpa som läkaren planerat. Detta är en påfrestning för vårdpersonalens arbetsscheman. En läkemedelsrobot kan minska den stress som denna tidskritiska process innebär eftersom schemaläggningen blir mer flexibel, exempelvis eftersom vårdpersonal kan flyttas från morgonpassen då det annars är som mest att göra.

Att minska antalet läkemedelsrelaterade besök var ett mål när det genomfördes ett Evondos-pilotprojekt i Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite. Inom detta projekt minskade det totala antalet hembesök från 518 till 182 per månad, vilket innebar att 336 besök ersattes av tio läkemedelsrobotar, eller 34 hembesök för varje hemvårdspatient som använde en läkemedelsrobot.

Införandet sker ofta stegvis

En studie från Tammerfors tekniska universitet (länk) visar att införandet av Evondos tjänst ofta sker stegvis.

I första fasen får vårdpersonalen och vårdtagarna lära sig att använda läkemedelsroboten. Vårdtagarna får hembesök som tidigare så att det kan säkerställas att personen behärskar och kan använda läkemedelsroboten. Denna fas tar vanligtvis ett par veckor.

Under den andra fasen kan antalet hembesök minskas ned. Vårdtagaren kan själv sköta sin medicinering med hjälp av läkemedelsroboten.

Under den tredje fasen börjar hemsjukvårdsorganisationen ofta revidera sina rutiner. Förändringen innebär att antalet besök kan minskas ytterligare och i vissa fall kan besöken bli längre eftersom flera uppgifter kan utföras under besöken. Fler besök kan också schemaläggas till lugnare tider på dagen, som mitt på dagen och tidig eftermiddag.

Läs mer

Stora ekonomiska effekter

Flera kommuner har granskat hur Evondos service påverkar deras ekonomi. Tjänsten har bidragit till att minska behovet av besök som görs i medicineringssyfte eftersom ansvaret för att ta läkemedlen flyttas över till vårdtagaren som får stöd och assistans av roboten.

Uleåborgs kommun var den första lokala myndigheten i Finland som inkluderade Evondos tjänst i sin hemtjänstportfölj för alla vårdtagare. Kommunen bedömer att tjänsten kommer att öka kvaliteten på läkemedelshanteringen med 40 procent för vårdtagarna, men att genomförandet endast är ekonomiskt motiverat för cirka en femtedel. Uleåborg inledde därför ett breddinförande av  Evondos tjänst i november 2018.

En bra möjlighet att motverka morgonrusningen

Hemtjänstens Omsorgsaktiviteter är ofta schemalagda till morgonen, vilket gör det till den stressigaste tiden för omsorgspersonalen. Teknik kan bidra till att minska stressen under morgontimmarna. Den minskade stressen påverkar även kostnaderna. Bemanningen av olika arbetspass avgörs ofta av behovet av personal på morgnar och kvällar, vilket innebär att alla lättnader under dessa intensiva tider på dygnet även leder till att bemanningen kan omfördelas.

När läkemedelshanteringendelegeras till en robot kan personalen schemaläggas på andra tider än de som annars är mest stressiga. Arbetsbelastningen kan fördelas jämnare över arbetsdagen.

Möjlighet till ett självständigare liv

Många är tveksamma till att använda robotar och teknik inom vården för att de inte tror att vårdtagare med nedsatt kognitiva och motoriska färdigheter kan hantera sådant. Erfarenheten visar att de klarar det mycket bra.

Evondos läkemedelsrobot designades speciellt för att tillmötesgå den typiska användarens behov. Roboten har bara en stor tryckknapp. Medicingivaren som roboten ibland kallas ger instruktioner om läkemedelsintag både i talad form och genom att text och symboler visas på en stor skärm. Alla som kan hantera en dörrklocka kan använda en Evondos-robot.

Att använda en läkemedelsrobot för att kunna ta sina läkemedel själv är ett viktigt bevis på självständighet för vårdtagare som helst vill klara sig själva och inte behöva vara beroende av andra.

En studie genomförd bland vårdpersonal och vårdtagare som ska börja använda Evondos tjänst. Både personal och vårdtagare har hyllat tjänsten. Personalen tycker att läkemedelsrobotarna förenklar deras arbete, medan vårdtagarna uppskattar den frihet de får och att robotarna gör dem självständiga.