Hoppa över navigering

Roboten vägleder vårdtagaren till rätt medicinering

Evondos tjänst säkerställer läkemedelshanteringen genom att hjälpa hemsjukvårdspatienter att alltid ta rätt medicin i den föreskrivna dosen vid rätt tidpunkt. Textfältet på dospåsen läses av och dosen matas ut vid rätt tidpunkt. I dagsläget används Evondos läkemedelsrobotar i ca 90 kommuner i landet.

Evondos läkemedelsrobot är kompatibel med alla dospåsar.  
 
Roboten ger vägledning när det är dags att inta läkemedel, både via talade instruktioner, ljudsignaler, och genom att visa skriftliga instruktioner på enhetens skärm med kontrollampor. 

Vissa vårdtagare inom hemsjukvården behöver ha mer stöd med sin medicinering. Evondos Anna har Evondos VideoMed-funktionalitet, vilket innebär videoassisterad medicinering. En vårdgivare kan dela ut läkemedelsdosen under videosamtalet och bekräfta att medicinen tas korrekt.

Under samtalet kan de också få en bättre uppfattning om hur deras vårdtagare mår och ge råd. Nedan filmer visar hur oberoende medicinering (E300) och VideoMed-videoassisterad medicinering (Anna) med Evondos läkemedelsrobotar går till. Evondos tjänst kan bidra till ökad aktivitet och stödja vårdtagares självständighet generellt i vardagen.

Evondos läkemedelsrobot E300

Evondos läkemedelsrobot Anna


Se hela lanseringswebinaret här.

Om vårdtagaren av någon anledning inte tar en dos flyttar roboten den till en låst läkemedelsbehållare så att läkemedelssäkerheten inte äventyras. Roboten informerar vårdorganisationen om incidenten och den registreras också i systemloggen. Endast vårdpersonal kan komma åt innehållet i den låsta läkemedelsbehållaren.

Vårdorganisationen och vårdpersonalen kan övervaka läkemedelshanteringen i realtid via kontrollsystemet, och även på distans via en mobilapp. Anhöriga kan också ges åtkomst till denna information.
 
Tjänsten kan även användas för att skicka olika meddelanden till vårdtagaren. Exempelvis kan man påminna om att det är viktigt att dricka mycket vatten när det är varmt, man kan fråga hur vårdtagaren mår, påminna om kommande behandlingsåtgärder eller meddela att ett besök blir försenat.

Mer än 20 miljoner korrekt administrerade läkemedelsdoser visar att principerna för och utformningen av tjänsten fungerar.

Säker läkemedelsförvaring

En Evondos-robot är ett säkert sätt att förvara läkemedel i hemmet. Endast vårdpersonalen kan komma åt läkemedlen, som är förpackade i dospåsar. Roboten matar endast ut en dospåse vid en viss bestämd tidpunkt. Annars är läkemedlen oåtkomliga, vilket eliminerar risken för överdoser eller annat missbruk.

Roboten överför eventuella läkemedel som inte tagits enligt instruktionerna till en låst behållare som endast kan öppnas av vårdpersonalen. I dessa fall meddelar roboten också vårdpersonalen.

Läkemedelsroboten registrerar allt behandlingsarbete den utför och detta sparas i systemet så att historiken finns tillgänglig.

Designad för proffessionellt bruk

Evondos tjänst har utformats för att hemvårdspatienter och de vårdorganisationer som bistår dem ska få sina behov uppfyllda. Läkemedelsroboten är användarvänlig och har endast en stor knapp, vilken trycks in för att läkemedlen ska matas ut.

Roboten ger patienten information om nästa schemalagda tid för medicinering om det görs försök att ta ytterligare läkemedel i förtid. Endast vårdpersonal kan komma åt den låsta behållaren för läkemedel som inte har tagits. Vårdpersonal kan logga in i roboten med hjälp av en elektronisk tagg eller med en personlig användarkod. Strömbrytaren sitter inuti roboten och är endast tillgänglig för vårdpersonal, och ett batteri gör det möjligt för tjänsten att fortsätta i 24 timmar under ett strömavbrott. Även om roboten inte har kontakt med systemet vid sådana tillfällen, kommer dess loggdata för batteridriven användning att laddas upp till systemet när elnätet återställts.

Vårdtagare som är stela i lederna eller är darrhänta kan ha svårt att öppna en dospåse. Därför skär roboten upp påsen så att läkemedlen enkelt kan tas ut.

De anhöriga slipper oroa sig eftersom mormor kan sköta sin medicinering korrekt och bibehålla en god hälsa. De kan koncentrera sig på annat eftersom de vet att det finns realtidsinformation om läkemedelsintaget och de vet att hemtjänsten genast informeras om mormor missar att ta sin medicin.

Hemtjänsten kan även ge anhöriga behörighet att övervaka mormors medicinering via en mobilapp, som de även kan använda för att skicka korta meddelanden till mormor och fråga hur hon mår.

När patienten mår bra blir det roligare för hemtjänstpersonalen att arbeta och de kan förbättra sina arbetsmetoder inom ramen för en stabilare samhällsservice. Utöver att höja standarden på farmakoterapin möjliggör tjänsten att de som behöver kan få en mer effektiv och human vård.

Allt fler lever länge och blir far- och morföräldrar, tack och lov, men äldreomsorgen kommer att kräva en ständigt ökad del av de offentliga finanserna så länge vi inte börjar använda bevisat effektiv teknik i en större skala. Synpunkterna från användarna visar att mor- och farföräldrarna är redo för denna teknik, men hur är det med samhället?

En Evondos-robot är en trevlig kollega och assistent som hemtjänstpersonalen träffar var fjortonde dag när de ska fylla på läkemedelsbehållaren. Roboten larmar om användaren inte tar sin medicin. Personalen behöver då avgöra om ett kontrollbesök behövs för att se till att patienten inte har ramlat eller av någon annan anledning inte har kunnat ta sin medicin.

Evondos tjänst bidrar till att det inte behöver göras lika många besök för att administrera läkemedel, vilket minskar arbetsbelastningen på morgnar och kvällar. Arbetet kan då spridas ut jämnare över dagen och farmakoterapin kan enklare skötas på ett korrekt sätt.

Läkemedelsroboten påminner patienten när det är dags att ta medicin genom att den avger ljud- och ljussignaler samt ger talade instruktioner. Mormor mår bra när hon tar sina mediciner i tid, men om hon inte gör det informerar roboten hemtjänstpersonalen och flyttar den läkemedelsdos som inte tagits ut till en låst behållare. På så sätt upprätthålls en korrekt medicinering och följsamheten ligger på genomsnitt 99% med en robot vilket visar på att läkemedelshanteringen säkrare. Patienten behöver inte oroa sig för att glömma bort att ta rätt dos medicin i rätt tid.

Evondos® Anna® och Evondos® Distansvårdssystem är CE märkt enligt Europeiska MDR direktivet.