Hoppa över navigering

Resultat

Att minska antalet läkemedelsrelaterade besök var syftet med ett Evondos-pilotprojekt som genomfördes av Mellersta Österbottens gemensamma social- och hälsovårdskommun (Soite). Detta projekt minskade framgångsrikt det månatliga totala antalet hembesök från 518 till 182, vilket eliminerade 336 besök genom att använda tio läkemedelsrobotar, eller 34 hembesök för varje vårdtagare. 

Införandet sker ofta stegvis 

En studie av Tammerfors tekniska universitet har funnit att utplaceringen av Evondos-tjänsten ofta fortskrider i etapper. 

I första skedet vänjer sig vårdpersonal och vårdtagare vid att använda läkemedelsroboten. Besöken fortsätter som tidigare, vilket säkerställer att patienten själv kan använda framgångsrikt. Detta tar i oftast några veckor.


I det andra stadiet kan antalet hembesök minskas. Patienten hanterar nu själv roboten och tar hand om medicineringen självständigt. 

I det tredje stadiet börjar hemtjänstorganisationen ofta se över sina egna rutiner. Den här granskningen minskar antalet besök ytterligare och kan öka besökstiden i vissa fall, eftersom fler åtgärder kan vidtas vid hemsök. En större andel besök kan också schemaläggas mitt på dagen och tidigt på eftermiddagarna för att minska topparna på morgonen respektive kvällarna.

Minskat behov för besök  

Läkemedelsrelaterade besök kan minskas med läkemedelsroboten. Den utfärdar påminnelser om behovet att ta läkemedel och skickar en varning om patienten inte svarar på dessa påminnelser.

Stora finansiella fördelar


Flera lokala myndigheter har sett över de ekonomiska konsekvenserna av att använda Evondos tjänst. Tjänsten har bidragit till att minska behovet av läkemedelsbesök och patienten kan själv ta ansvar för medicinering med roboten som stöd. Uleåborgs stad har blivit den första lokala myndigheten i Finland som breddinföra Evondos tjänst som alternativ för hemsjukvård för alla patienter. Kommunen uppskattar att tjänsten kommer att förbättra kvaliteten på läkemedelsutgivning för 40 procent av vårdtagarna i hemvården, men att införandet endast är ekonomiskt motiverat för ungefär en femtedel. Uleåborg inledde breddinförandet av Evondos tjänst i november 2018.

En bra möjlighet till att kunna undvika

Omsorgsaktiviteter är ofta schemalagda till morgonen, vilket gör det till den stressigaste tiden för omsorgspersonalen. Teknik kan bidra till att minska stressen under morgontimmarna. Den minskade stressen påverkar även kostnaderna. Bemanningen av olika arbetspass avgörs ofta av behovet av personal på morgnar och kvällar, vilket innebär att alla lättnader under dessa intensiva tider på dygnet även leder till att bemanningen kan omfördelas.

När läkemedelshanteringendelegeras till en robot kan personalen schemaläggas på andra tider än de som annars är mest stressiga. Arbetsbelastningen kan fördelas jämnare över arbetsdagen.

För ett självständigare liv 

Många är tveksamma till att använda robotar och teknik inom vården för att de inte tror att vårdtagare med nedsatt kognitiva och motoriska färdigheter kan hantera sådant. Erfarenheten visar att de klarar det mycket bra.

Evondos läkemedelsrobot designades speciellt för att tillmötesgå den typiska användarens behov. Roboten har bara en stor tryckknapp. Medicingivaren som roboten ibland kallas ger instruktioner om läkemedelsintag både i talad form och genom att text och symboler visas på en stor skärm. Alla som kan hantera en dörrklocka kan använda en Evondos-robot.

Att använda en läkemedelsrobot för att kunna ta sina läkemedel själv är ett viktigt bevis på självständighet för vårdtagare som helst vill klara sig själva och inte behöva vara beroende av andra.

Vårdtagarna är nöjda med tjänsten 


Vårdtagarna upplever att de har återfått kontrollen över en viktig del av livet genom att kunna ta läkemedel självständigt, eftersom de inte behöver vänta på hemtjänstpersonalen. Detta gör det möjligt för dem att själva kunna planera sin dag utan onödiga väntetider. En läkemedelsrobot kan bidra till att förbättra hemvårdsverksamheten, göra det möjligt för personalen att frigöra tid och fokusera på andra åtgärder som kräver besök.

Läs kundupplevelser