Gå till innehåll
Hem

Kramfors: Effekten av läkemedelsrobotar är över förväntan

Kramfors: Effekten av läkemedelsrobotar är över förväntan
Slutrapportens rekommendationer är att skyndsamt gå från pilotprojekt till breddinförande.
– Man blir påmind, jag får rätt medicin på rätt tid, jag behöver inte vara orolig att jag tar dubbel dos eller missar en dos, säger en av patienterna.
Kramfors kommun har under flera år arbetat intensivt med både välfärdsteknik och digitalisering, något som inneburit att kommunen kommit långt gällande utveckling av äldreomsorg, med nationella mått mätt. Några exempel på det som införts är mobila trygghetslarm, trygghetskameror och onlineköp av dagligvaror.

Kommunen har också haft ett pilotprojekt där Evondos läkemedelsrobotar har testats. Och resultatet är positivt. Enligt slutrapporten är effekterna som läkemedelsrobotarna gett omfattande och slutrapportens rekommendationer är att skyndsamt gå från pilotprojekt till breddinförande. Man menar att projektet i sin helhet varit väl organiserat, vilket har resulterat i en förhållandevis kort implementeringstid med väldigt goda resultat, resultat som överträffar initialt fastställda mål.

”En förutsättning för dessa lyckade resultat är att verksamheten har kunnat anpassa både organisation och arbetssätt. Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer ska kunna bo kvar hemma, känna sig trygga och delaktiga i samhället och även nå en bättre hälsa. Med rätt stöd kan äldre leva mer självständigt och behovet av omsorg minska. Digital teknik kan också bidra till mer social samvaro för att bryta upplevd ensamhet och isolering.” skriver Välfärdsförvaltningen i Kramfors i slutrapporten.

"Vid uppföljning av läkemedelsautomater tillsammans med verksamhetsnära medarbetare är det tydligt hur mycket de uppskattar det stöd de får av leverantörens supportfunktion. Detsamma kan sägas av det projektstöd som ingår i tjänsten. Det är unikt att en leverantör följer med för att kommunen ska lyckas med ett införande! Något vi är väldigt nöjda över", säger David Wiklund, Verksamhetsutvceklare i Kramfors kommun om samarbetet med Evondos. 

En utvärdering av pilotprojektet visar att 80 procent av de som använt läkemedelsrobotarna tycker att det fungerar mycket bra och 20 procent tycker att det fungerar bra. Resultatet visar även att 93,33 procent upplever ökad självständighet via läkemedelsautomat i jämförelse med läkemedelstillförsel via fysiskt hembesök.

Slutrapporten visar även att införandet av läkemedelsrobotar har haft en positiv påverkan på medarbetarnas arbetsmiljö. En utvärdering visade att 41,7 procent upplevde att arbetsmiljön förbättrats på grund av införandet av läkemedelsrobotar och 58,3 procent svarade delvis. Dock tyckte 91,67 procent av medarbetarna att läkemedelsrobotarna bidrog till den enskildes självständighet och 8,33 procent svarade delvis.

Införandet har även haft omfattande påverkan på verksamhetsnivå. Bland annat har behovet av delegerad personal – personal som har behörighet att ge medicin – minskat med cirka 50 procent, ett resultat som underlättar kompetensförsörjning i allmänhet och vikarieanskaffning i synnerhet. En följd av detta är att det även frigör tid för sjuksköterskorna som inte behöver planera och genomföra delegeringsutbildningar i samma omfattning.

”Sammanfattningsvis är det ett resultat som är en del i att framtidsäkra kompetensförsörjning i en kommun med svårigheter att rekrytera personal.” skriver Välfärdsförvaltningen i Kramfors i slutrapporten.

Det har också framkommit att införandet inneburit att kontinuiteten förbättrats i besöksplanerna. Läkemedelsrobotarna ersätter flera besök per dag, vilket innebär att enskilda har behov av färre besök – och det ger att enskilda träffar färre medarbetare.

”En annan effekt av läkemedelsrobotarna är att det går att sprida besöken jämnare över dagen och inte koncentrerat kring vanligt förekommande läkemedelstider.” skriver Välfärdsförvaltningen i Kramfors i slutrapporten.

Enligt slutrapporten minskas antalet besök per år med 10 183, antalet körda mil per år minskas med 14 308, reducerad drivmedelsförbrukning per år beräknas till 8 584 liter och frigjord tid för undersköterskorna beräknas till 4 242 timmar per år.

Redan under första pilotåret förväntas ett ekonomiskt mervärde – detta trots projektets införandekostnader. Full potentiell effekt tros nås redan 2023, och i pilotområdet Lugnvik beräknas det ekonomiska mervärdet till 920 360 kronor per år.

Hela rapporten finner du att läsa på deladigitalt.se


"Det är fantastiskt att se hur Kramfors lyckats och hur vi agerar som partners under införandet. Kramfors och vår projektledare har tillsammans gjort ett otroligt arbete och det ska bli intressant att få fortsätta följa deras breddinförande", säger Hanna Bengtis, Regional Försäljningschef, Evondos. Några av kommentarerna från de som använt läkemedelsrobot var:

”Man blir påmind, jag får rätt medicin på rätt tid, jag behöver inte vara orolig att jag tar dubbel dos eller missar en dos.”

”Jag har tidigare haft svårigheter att komma ihåg att ta medicin på rätt tid. Nu har problemet försvunnit med nya skåpet, jag behöver därför inte längre hemtjänst för att ta medicin.”

”Jag behöver inte längre vänta på hemtjänsten. Jag är positiv till att tekniken gått så långt framåt.”

Här följer några kommentarer från medarbetarna:

”Tycker att läkemedelsautomater fungerar suveränt när den väl kommer igång och brukaren vant sig.”

”Vårdtagarna verkar uppskatta detta mycket.”

”Det ger minskad arbetsbelastning på specifika tider.”

”Vi har kunnat korta ner arbetspass.”

”Vi kan sluta tidigare på kvällarna och är inte lika beroende av tider på morgon eller kväll. Och vi kommer förhoppningsvis kunna börja senare på vissa pass.”

Dela text